Menú
Carro

Normas generales, información de pago, condiciones y entrega

Срокове, условия и доставка

1. Термините, използвани в Общите условия, ще имат следното значение:

Клиент: физическо лице, юридическо лице или организационна единица, различна от юридическо лице, на което специални разпоредби предоставят правоспособност, което закупува продукти и прави поръчки в магазина;

Потребител: физическо лице, което при сделки действа за цели, които не са свързани с неговата търговска, икономическа или професионална дейност;

Общи условия: настоящите Общи условия за предоставяне на услуги по електронен път в електронния магазин www.mycottoncasa.com;

Магазин – уебсайт, който е продавачът, достъпен на: www.mycottoncasa.com, чрез който клиентът може да прави покупки (NIF: Y6458039L) ;

Продукти: продукти, представени в онлайн магазина;

Договор за продажба: договорът, съгласно който продавачът се съгласява да прехвърли собствеността върху стоките на купувача и да ги прехвърли на купувача, а купувачът се съгласява да получи и заплати на продавача цената чрез Магазина, сключен между My Cotton Casa Client, отбелязан с използването на уебсайта на Магазина;

Поръчка - волеизявление на Клиента, чиято пряка цел е сключването на Договора за покупко-продажба, като посочва по-специално вида, количеството и цената на Стоката.

2. Общи положения

2.1. Продажбите в магазина се извършват съгласно следните Общи условия.

2.2. Тези Общи условия се уреждат от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното общество, по-специално електронната търговия, на вътрешния пазар. 8 юни 2000 г. Законодателство на ЕС № 178, лист 1) и в член 8 от Закона за предоставяне на електронни услуги от 18 юли 2002 г. (Законодателно списание 2002 г., № 144, чл. 1204 в неговата променена версия, наричана по-нататък „Закон за електронните услуги“ ).

23. Клиентът, който прави поръчка в Магазина, трябва внимателно да се запознае с настоящите Общи условия. При извършване на поръчка клиентът ще бъде помолен да приеме клаузите на настоящите Общи условия чрез предоставената функционалност, полето за отметка.

2.4. Клиентите могат да получат достъп до тези Правила и условия по всяко време чрез връзката на началната страница на Магазина: https://mycottoncasa.com и да ги изтеглят и отпечатат.

2.5. Информацията за Продуктите, предоставена на уебсайта на Магазина, по-специално техните описания, технически и функционални параметри и цени, са само с информационна цел и представляват покана за сключване на договор, а не оферта.

3. Правилата за използване на онлайн магазина и реда за сключване на договор за покупка.

3.1. Поръчки за продукти, предлагани на уебсайта на Магазина, могат да бъдат направени през Магазина, в съобщение на Whats App или по имейл.

3.2. Поръчки могат да се правят 24/7 през уебсайта на магазина www.mycottoncasa.com и по имейл. Поръчки по телефона можете да правите в часовете посочени в секция "Контакти".

3.3. За да сключите Договор за покупка през Онлайн магазина, трябва да влезете в уебсайта https://mycottoncasa.com, да изберете продуктите, да добавите избраните продукти в количката и да извършите следните технически стъпки въз основа на съобщенията, които ще получат . вижте клиента. и информацията, налична на уебсайта.

3.4. При извършване на Поръчка, до момента на натискане на бутона "Поръчка и плащане", Клиентът има възможност да променя въведените данни и избраните Продукти. За да направите това, трябва да следвате съобщенията, които ще се показват на Клиента и наличната информация на уебсайта.

3.5. След като Клиентът, използващ Онлайн магазина, въведе всички необходими данни, ще се покаже резюме на Поръчката. Резюмето на поръчката ще съдържа информация, свързана със:

) обект на договора

(б) единичната цена и общата цена на поръчаните продукти или услуги, включително разходите за доставка и допълнителните разходи (ако има такива)

в) избрания начин на плащане

г) избрания режим на доставка.

3.6. Съгласно клаузите на Общите условия заявката за поръчка, направена от Клиента, представлява волеизявление за сключване на Договор за покупко-продажба с My Cotton Casa. Договорът се счита за сключен, когато Клиентът натисне бутона "Поръчка и плащане".

3.7. След като направи Поръчката, Клиентът ще получи имейл, озаглавен „Потвърждение на поръчката“, който съдържа окончателното потвърждение на всички съответни елементи на Поръчката.

3.8. Поставянето от страна на Клиента на незаконно съдържание чрез услугите на Магазина няма да бъде прието.

3.9. Клиентът се задължава да използва уебсайта на магазина в съответствие със закона и при спазване на личните, авторските права и правата на интелектуална собственост на магазина и трети лица.

3.10. Клиентът е длъжен да спазва забраната за злоупотреба с електронни средства за комуникация и да не предоставя чрез или на компютърните и телекомуникационни системи на магазина съдържание, което:

а) Причиняват смущения или претоварвания в компютърните и телекомуникационните системи на Магазина или други субекти, които участват пряко или непряко в предоставянето на услуги чрез електронни средства.

б) представляват нарушение на правата на трети страни или законните интереси на Магазина или общоприетите социални норми или добрите обичаи

в) са несъвместими със законодателството с общо приложение.

4. Плащане и доставка

4.1. Всички цени в онлайн магазина са в евро (EUR) и включват 21% ДДС. Посочената цена за всеки продукт е обвързваща към момента на поръчката. Разходите за доставка на поръчката се добавят към посочените цени на стоката. Разходите за доставка ще бъдат таксувани по време на поръчката.

4.2. Разходите за доставка ще бъдат посочени преди извършване на поръчката.

4.3. Пратките ще се извършват чрез куриерска фирма, а срокът за изпълнение на поръчката е 3-5 работни дни. При пратки за чужбина този срок може да бъде удължен до 20 дни.

4.4. Цени за доставка:

а) Куриерска услуга (предплатена) - 7 лв

4.5. Плащането на покупките и доставката до магазина може да се извърши, както следва:

 по банков път в сметката на My Cotton Casa.

  ING: IBAN ES3014650100921752992268

                    BIC: INGDESMMXXX

Bizum-ING - 603106291

4.6. Всяка поръчка ще бъде придружена от фактура, посочваща сумата на покупката и подробности за закупените продукти.

4.7. Магазинът ще потвърди сключването на договора на траен носител във възможно най-кратък срок, най-късно в момента на доставка на стоката.

5. Информация относно обработката на лични данни

My Cotton Casa полага всички усилия, за да защити вашата лична информация. За информация относно обработката на лични данни и нашата политика за бисквитки ви каним да прочетете нашата политика за поверителност.

6. Връщане и прекратяване на договор

6.1. El usuario tiene derecho a rescindir el contrato de compraventa de bienes en la tienda online dentro de los 14 días siguientes a la fecha de recepción del envío, sin necesidad de indicar el motivo.

6.2. El plazo para la rescisión del contrato expira después de 14 días a partir de la fecha en que el Cliente ha entrado en posesión de la mercancía o en la que un tercero distinto del transportista y designado por el Cliente ha entrado en posesión de la mercancía.

6.3. La rescisión del contrato debe realizarse en forma de una declaración de intenciones inequívoca, enviada por escrito, por correo electrónico, por correo tradicional. En la sección "Devolución de productos" encontrará un procedimiento detallado de rescisión del contrato y un formulario de rescisión de contrato de muestra.

6.4. El usuario deberá devolver el objeto del contrato dentro de los 14 días siguientes a la fecha de terminación del contrato. La información sobre la devolución de mercancías se puede informar a la dirección de correo electrónico: mycottoncasa@gmail.com

6.5. Tan pronto como recibamos la declaración inequívoca de rescisión del contrato, enviaremos al usuario una confirmación de recepción de la información sobre la rescisión del contrato en un soporte duradero, en forma de correo electrónico.

6.6. En el caso de que el Usuario haya optado por un método de envío distinto al método de envío normal y más económico ofrecido por la Tienda, la Tienda no estará obligada a reembolsar al Usuario los costes adicionales incurridos.

7. Reclamaciones

7.1. La tienda, como vendedor, responderá ante el cliente que es consumidor por la no conformidad del producto adquirido por ese consumidor en base a un contrato de compraventa, en la medida en que las reglas de las condiciones especiales de venta prevén la consumidor.

7.2. Las reclamaciones derivadas de una vulneración de los derechos del Cliente garantizados por la ley o los presentes Términos y Condiciones deberán dirigirse a: mycottoncasa@gmail.com o por mail a: 03186 Torrevieja calle Ponienta 11.

7.3. La tienda procesará el reclamo del cliente sin demora, a más tardar 14 días calendario a partir de la fecha de envío. La falta de respuesta de la tienda dentro del plazo anterior significará que el vendedor ha considerado justificada la solicitud.

7.4. Para mejorar el procedimiento de reclamación, el contenido del paquete debe comprobarse en presencia del mensajero. En caso de encontrar daños en el embalaje o contenidos que no cumplan con el pedido, debe notificar al mensajero para preparar un informe de daños. El informe firmado facilitará la tramitación de la reclamación.

7.5. Se recomienda que el Cliente proporcione en la descripción de la queja:

a) información y circunstancias relacionadas con el objeto de la reclamación, en particular el tipo y la fecha del defecto;

(b) solicitar una forma de garantizar que el Producto cumpla con el Acuerdo de compra o una declaración de reducción de precio o rescisión del Acuerdo de compra;

c) datos de contacto del demandante: esto facilitará y agilizará el procesamiento de la reclamación por parte del vendedor. Los requisitos establecidos en la oración anterior deben entenderse como una recomendación y no afectarán la efectividad de las reclamaciones presentadas sin la descripción recomendada de la reclamación.

7.6. Tan pronto como recibamos una solicitud de queja, enviaremos al Cliente una confirmación de recepción de la solicitud en un soporte duradero, en forma de correo electrónico.

7.7. La garantía no se aplicará en caso de daños causados ​​por un uso inadecuado, incumplimiento de las instrucciones de uso o desgaste.

7.8. Para obtener más información sobre las reclamaciones, haga clic en la sección del sitio web de la tienda.

8. Disposiciones finales

8.1. Разрешаването на всеки спор между My Cotton Casa и потребителския клиент ще бъде предмет на съдилищата в съответствие с практика, която няма да наруши колективните интереси на потребителите.

8.2. Разрешаването на всеки спор между My Cotton Casa и клиента, който не е потребител, ще бъде предмет на компетентния съд по седалището на My Cotton Casa.

  За въпроси, които не са уредени от тези Общи условия, се прилагат разпоредбите на Закона за електронните услуги и други разпоредби на испанското законодателство.